საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობას შორის

 1. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობას შორის მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ“ ერთობლივი დეკლარაცია.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 15.02.1995.

 2. „საქართველოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საგარეო და თანამეგობრობის საქმეთა“ დეკლარაცია.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან --.--.1993. ზუსტი თარიღი უცნობია.

 3. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობას შორის შეუზღუდავი გადაადგილების შესახებ” ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 14.06.1993.

 4. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობას შორის კაპიტალდაბანდებების წახალისებისა და დაცვის შესახებ” ხელშეკრულება.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 15.02.1995.

 5. „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სამინისტროს შორის თავდაცვის სფეროში ურთიერთობებისა და თანამშრომლობის შესახებ” ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 08.11.1996.

 6. „საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოს შორის საზღვარგარეთ დიპლომატიური წარმომადგენლობების მუშაკთა შრომით საქმიანობაზე უფლებების შესახებ” შეთანხმება. დაიდო ნოტების გაცვლის გზით.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 18.09.1996.

 7. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანეული სამოფოს მთავრობას შორის განათლების, მეცნიერების და კულტურის დარგში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 24.05.1993.

 8. „საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს, გენერალურ პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საგადასახადო შემოსავლების სამინისტროსა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს პოლიციის უფროსი ოფიცრების ასოციაციას, ინგლისისა და უელსის სამეფო პროკურატურას, საფინანსო და ეკონომიკური დანაშაულის ოფისს, მისი უდიდებულესობის საბაჟო და სააქციზო სამსახურს, დანაშაულის ეროვნულ ქვედანაყოფს, სისხლის სამართლის ეროვნულ საგამოძიებო სამსახურს შორის მძიმე დანაშაულთან, ორგანიზებულ დანაშაულთან, ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან და საერთო ინტერესის მსგავს საკითხებთან ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ” ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 23.06.2000.

 9. „საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოს შორის სამხედრო სწავლებისა და წვრთნის ჩატარებისა და მიმღები სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერის აღმოჩენის შესახებ” ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ხელმოწერილია 15.06.2004.
  დიდი ბრიტანეთისათვის ძალაშია 15.06.2004.
  საქართველოსთვის ძალაშია 04.10.2004.

 10. „შესრულების შესახებ საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოს შორის მიმღები სახელმწიფოს მიერ დიდი ბრიტანეთის ძალებისათვის წვრთნების GEORGIAN EXPRESS 2004 განმავლობაში მხარდაჭერის აღმოჩენის შესახებ” შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 15.06.2004.
  დიდი ბრიტანეთისათვის ძალაშია 15.06.2004.
  საქართველოსთვის ძალაშია 04.10.2004.

 11. „საქართველოს მთავრობასა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ” შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 13.07.2004.
  ძალაშია 11.10.2005.

 12. „საქართველოს მთავრობასა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოს მთავრობას შორის, სიღარიბის შემცირებისათვის განკუთვნილი ბიუჯეტის მხარდასაჭერად (ვალის მომსახურების თანხის ნაწილობრივი ანაზღაურება)” ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ბრიტანეთის მიერ ხელმოწერილია 29.06.2006.
  საქართველოს მიერ ხელმოწერილია 14.07.2006.
  ძალაშია 14.07.2006.

 13. „ურთიერთგაგების მემორანდუმი დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოს მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის, სიღარიბის შემცირებისათვის განკუთვნილი ბიუჯეტის მხარდასაჭერად. (ვალის მომსახურების თანხის ნაწილობრივი ანაზრაურება) გაერთიანებული სამეფო/საქართველო-IDA-ს ვალის მომსახურებისათვის განკუთვნილი თანხის ნაწილობრივი ანაზღაურება გრანტის სახით, სიღარიბის დაძლევისათვის განკუთვნილი ბიუჯეტის (PRBS) დახმარების მიზნით. ცვლილება N1-2007”.
  ბრიტანეთის მიერ ხელმოწერილია 18.01.2007.
  საქართველოს მიერ ხელმოწერილია 22.02.2007.
  ძალაშია 22.02.2007.

 14. „დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის, სიღარიბის შემცირებისათვის განკუთვნილი ბიუჯეტის მხარდასაჭერად (ვალის მომსახურების თანხის ნაწილობრივი ანაზღაურება)” ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილება 2-2008.
  საქართველოს მიერ ხელმოწერილია 14.04.2005.
  ბრიტანეთის მიერ ხელმოწერილია 19.06.2008.
  ძალაშია 19.06.2008
  .

 15. „საქართველოს მთავრობასა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის სამეფოს მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთისშესახებ” შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ ოქმი.
  ხელმოწერილია 03.02.2010.
  ძალაშია 17.12.2010.

 16. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სამინისტროს შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ” ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან – 05.10.1999

 17. „საქართველოს მთავრობასა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობას შორის საჰაერო მომსახურების შესახებ” შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 18.11.2010
  ძალაშია 18.06.2013